طرح ها و برنامه ها

 

به نام خدا

طرح ها وبرنامه هاي گروه آموزش وپرورش پيش دبستاني وابتدايي درسال 89/88

عنوان برنامه

ارتقاء سطح آگاهي مربيان پيش دبستاني

ضرورت اجراي برنامه

باتوجه به اينكه چندسالي است كه مربي پيش دبستاني استخدام نمي شود،ونيزافزايش تعدادنوآموزان دركلاس هاي پيش دبستاني وانتظارات اولياء ضرورت داردافرادي كه اداره ي كلاس هاي پيش دبستاني رابرعهده مي گيرندازآموزش هاي لازم برخوردارباشندوتوانايي تدريس دراين كلاس هاراداشته باشند.

اهداف برنامه

- آموزش روش هاي تدريس دركلاس هاي پيش دبستاني

- آگاهي مربيان پيش دبستاني ازروش هاي تدريس وكاردراين كلاس ها

- ارتقاء سطح علمي مربيان پيش دبستاي

شرح اجمالي برنامه

به منظور افزايش سطح آگاهي مربيان پيش دبستاني ، وآموزش شيوه هاي تدريس دراين كلاس ها دوره آموزش ضمن خدمت تشكيل مي شودومربيان باشيوه هاي كاردراين كلاس هاونحوه اداره آن هاآشنا مي شوند.

دامنه عمليات

مدرسه                منطقه               استان

زمان بندي اجراي برنامه تاپايان شهريور

 

پيشينه ياچشم اندازاجراي برنامه

درسال هاي قبل

درسال آينده

اجراشده است

بستگي به اعتبارات دارد

جمعيت تحت پوشش

تمام مربيان پيش دبستاني

سايراطلاعات تكميلي

 

 

 

 

 

1

 

 

به نام خدا

طرح ها وبرنامه هاي گروه آموزش وپرورش پيش دبستاني وابتدايي درسال 89/88

عنوان برنامه

جشنواره الگوهاي برترتدريس

ضرورت اجراي برنامه

كيفيت بخشي به آموزش درجهت فراگيرنمودن روش هاي ياددهي- يادگيري ،تبادل تجربيات مفيد بين همكاران واشاعه الگوهاي نوين تدرس

،ايجادزمينه ي رقابت سالم بين همكاران

اهداف برنامه

- ايجادانگيزه براي كسب مهارت هاي لازم به منظورايفاي نقش

- آشنايي باعملكردمعلمان ومربيان موفق وبهره گيري ازتجاب آنان

- تبادل تجربيات موفق بين همكاران

- آموزش الكوهاي مناسب وروش هاي نوين تدريس

- ايجادانگيزه درمعلمان جهت توسعه آموزش وپرورش

شرح اجمالي برنامه

اين طرح دردو سطح منطقه واستان به اجرا درمي آيدوتمام آموزگاران پايه هاي اول تاپنجم ومربيان پيش دبستاني دراين طرح شركت مي كنند.وبا ارايه ي طرح درس آمادگي خودرا به منطقه اعلام ومنطقه نيزازميان طرح هاي رسيده ازمدارس بهترين طرح هارا بانظر هيئت داوران انتخاب وبعدازآن اجراي عملي درسطح منطقه ودرپايان برگزيدگان مناطق به استان راه مي يابندودراستان براي انتخاب افراد برتراجراي عملي انجام مي گردد.

دامنه عمليات

مدرسه                منطقه               استان

زمان بندي اجراي برنامه تاپايان شهريور

ارسال دسورالعمل درآبان ماه 87 به مناطق

اجراي عملي درسطح منطقه دراسفندماه 87 واجراي عملي استان درارديبهشت ماه 88

پيشينه ياچشم اندازاجراي برنامه

درسال هاي قبل

درسال آينده

اجراشده است

بستگي به اعتبارات دارد

جمعيت تحت پوشش

تمام آموزگاران علاقه مندمي تواننددراين طرح شركت نمايند

سايراطلاعات تكميلي

 

2

  

 

به نام خدا

طرح ها وبرنامه هاي گروه آموزش وپرورش پيش دبستاني وابتدايي درسال 89/88

عنوان برنامه

مسابقات آزمايشگاهي(دانشمندان كوچك)پايه هاي چهارم وپنجم

ضرورت اجراي برنامه

دانش وپيشرفت هايي كه جهان معاصردرزمينه هاي مختلف علم وفن آوري كسب نموده مرهون سرمايه گذاري وتوجه خاصي است كه به امرآموزش درعلوم وفنون مختلف شده است.آموزش وپرورش به عنوان متولي اين امروبه عنوان كانون اصلي اشاعه ي علوم نقش به سزايي دراين گستره دارد دراين راستاانجام مهارت هايي چون مشاهده ،تجربه وآزمايش براي ايجادزمينه دريادگيري پايدار، نقش دانش، توليدوانتقال علوم ضروري است.

اهداف برنامه

- ترغيب وتشويق دانش آموزان به فعاليت هاي آزمايشگاهي وكارعلمي

- ايجادانگيزه دردانش آموزان براي تحقيق وتفكربيشتروتقويت بنيه يعلمي آنان

- ايجادزمينه براي رشدتوانمندي دانش آموزان

- ايجادحس مشاركت گروهي وتوسعه ي فعاليت هاي تيمي وگروهي دانش آموزان

- تقويت مهارت هاي رواني- حركتي

شرح اجمالي برنامه

دانش آموزان پايه هاي چهارم وپنجم درمدرسه درقالب گروه هاي 2و3 نفره درمسابقه ي مرحله ي آموزشگاه شركت مي كنند،گروه برتربه شهرستان يامنطقه معرفي مي شوندودرسطح شهرستان بعد ازبرگزاري مسابقه گروه برتربه مرحله استاني معرفي ودرسطح استان مسابقه برگزاروازگروه هاي برتراول تاسوم تقديربعمل مي آيد.

دامنه عمليات

مدرسه                منطقه               استان

زمان بندي اجراي برنامه تاپايان شهريور

اسفند وفروردين 88

پيشينه ياچشم اندازاجراي برنامه

درسال هاي قبل

درسال آينده

اجراشده است

درصورتأمين اعتباراجراخواهدشد

جمعيت تحت پوشش

تمام دانش آموزان پايه هاي چهارم وپنجم

سايراطلاعات تكميلي

 

 

 

 

 

 

3

 

به نام خدا

طرح ها وبرنامه هاي گروه آموزش وپرورش پيش دبستاني وابتدايي درسال 89/88

عنوان برنامه

المپيادعلمي رياضي وعلوم پايه هاي چهارم وپنجم

ضرورت اجراي برنامه

برنامه ريزي براي ايجادزمينه ي مناسب جهت پيشرفت دانش آموزان دردروس علوم پايه وفراهم نمودن شرايط لازم براي شكوفايي استعدادهاي خاص وهمچنين شناسايي دانش آموزان مستعد جهت خدمات دهي مناسب به آنان ورفع نارسايي ها، گروه ابتدايي استان اقدام به برگزاري المپيادعلمي ازدروس رياضي وعلوم پايه هاي چهارم وپنجم مي نمايد.

اهداف برنامه

- شناسايي دانش آموزان مستعد وتشويق آن ها

- ايجادرقابت سالم بين دانش آموزان درسطح مدرسه ، منطقه واستان

- آشنايي دانش آموزان باالمپيادهاي علمي

- عمق بخشي به مهارت هاي شناختي دانش آموزان

- ايجادآمادگي دردانش آموزان جهت ورودبه عرصه ي رقابت علمي

- تحت پوشش قراردادن تمام دانش آموزان پايه هاي چهارم وپنجم

شرح اجمالي برنامه

درسطح مدارس ، ازمحتواي كتاب هاي علوم ورياضي پايه هاي چهارم وپنجم آزمون به صورت تستي درسطح مدرسه اجراونفرات اول تاسوم به منطقه معرفي مي شوند ودرمنطقه نيزآزمون برگزارشده ونفرات اول هرپايه به استان راه مي يابند .درسطح استان به صورت متمركزآزمون به عمل مي آيد.نفرات اول تاسوم هرپايه موردتقدير قرار مي گيرند.

دامنه عمليات

مدرسه                منطقه               استان

زمان بندي اجراي برنامه تاپايان شهريور

اسفندوفروردين ماه88

پيشينه ياچشم اندازاجراي برنامه

درسال هاي قبل

درسال آينده

اجراشده است

درصورت تأمين اعتباراجرامي شود

جمعيت تحت پوشش

تمام دانش آموزان پايه هاي چهارم وپنجم

سايراطلاعات تكميلي

 

4

 

 

به نام خدا

طرح ها وبرنامه هاي گروه آموزش وپرورش پيش دبستاني وابتدايي درسال 89/88

عنوان برنامه

مسابقه روش هاي نوين تدريس بين معلمين ابتدايي

ضرورت اجراي برنامه

تغييراتي كه سنوات گذشته دركتاب هايدرسي دوره ابتدايي به وجودآمده ومحدودبودن دوره هاي ضمن خدمت وهمچنين رفع ابهاماتي كه درحين تدريس براي همكاران به وجودمي آيد، پايين بودن سرانه مطالعه دربين معلمان وبالاخره استفاده ازكتاب هاي روش تدريس كه باهزينه هاي زيادي تهيه شده اندموردتوجه قرارگيرندضروري است كه معلمان بامحتوا ورويكردتمام كتاب هاي درسي آشنا باشند.

اهداف برنامه

- تقويت فرهنگ مطالعه دربين همكاران

- ايجادزمينه مناسب جهت استفاده مطلوب ازمحتواي كتاب هاي روش هاي تدريس

- افزايش سطح علمي آموزگاران

- ايجادانگيزه ورقابت علمي بين همكاران

- بهبودكيفيت آموزش

شرح اجمالي برنامه

ازمحتواي كتاب هاي روش هاي تدريس دوره ي ابتدايي تعداد80 سوال طرح وبه تمام مدارس ابتدايي استان ارسال وهمه ي همكاران شاغل دردوره ابتدايي باتكميل پاسخنامه وارسال هماهنگ ازطريق مناطق تابعه به گروه ابتدايي سازمان درمسابقه شركت مي نمايندوپس ازتصحيح پاسخنامه هاي ارسالي، نفرات اول تاسوم تمام مناطق وشهرستان ها موردتقديرقرارمي گيرند.

دامنه عمليات

مدرسه                منطقه               استان

زمان بندي اجراي برنامه تاپايان شهريور

فروردين وارديبهشت

پيشينه ياچشم اندازاجراي برنامه

درسال هاي قبل

درسال آينده

اجراشده است

بستگي به اعتبارات دارد

جمعيت تحت پوشش

 

سايراطلاعات تكميلي

 

 

5

 به نام خدا

طرح ها وبرنامه هاي گروه آموزش وپرورش پيش دبستاني وابتدايي درسال 89/88

عنوان برنامه

جمع آوري اطلاعات وآماردانش آموزان اتباع خارجي

ضرورت اجراي برنامه

به منظورساماندهي دانش آموزان اتباع خارجي وثبت نام وشناسايي آنان ، طرح دركليه مناطق اجراگرديدكه باگرفتن آماراتباع خارجي مشخص شدچندنفرازاتباع خارجي درمدارس استان مشغول به تحصيل مي باشند.

اهداف برنامه

- شناسايي دانش آموزان اتباع خارجي درمدارس

- ثبت نام آن ها برابرضوابط وزارتي

- اعلام آماردقيق به وزارت جهت هماهنگي باسايروزارت خانه ها

- هدايت كمك هاي كميسارياي عالي پناهندگان

شرح اجمالي برنامه

شناسايي مدارس ودانش آموزان غيرايراني به منظوررفع نيازهاي آنان براساس دستورالعمل ها وامكانات ارسال شده توسط دفاترذيربط

دامنه عمليات

مدرسه                منطقه               استان

زمان بندي اجراي برنامه تاپايان شهريور

ثبت نام دانش آموزان اتباع خارجي درمناطقي كه ازطرف وزارت اعلام گرديده است

پيشينه ياچشم اندازاجراي برنامه

درسال هاي قبل

درسال آينده

اجراشده است

اجراخواهدشد

جمعيت تحت پوشش

تمام دانش آموزان اتباع خارجي

سايراطلاعات تكميلي

 

 

 

6

 

به نام خدا

طرح ها وبرنامه هاي گروه آموزش وپرورش پيش دبستاني وابتدايي درسال 89/88

عنوان برنامه

طرح ايمني سازي مدارس حاشيه راه ها

ضرورت اجراي برنامه

تلفات انساني روزافزون حوادث رانندگي وافزايش بي رويه وسايط نقليه درشهرها ومناطق مسكوني ضرورت اجراي برنامه راايجاب مي نمايد

اهداف برنامه

-كاهش تلفات حوادث رانندگي

- آموزش نحوه تردد درخيابان ها

- آشنايي بامقررات راهنمايي ورانندگي وقوانين ترافيكي

- جلب مشاركت سازمان ها وادارات ذيربط دربرنامه هاي آموزش

شرح اجمالي برنامه

با ارسال نامه هاودستورالعملهاي ارسالي ازوزارت به شهرستان ها ومناطق وتوجيه كارشناسان ودست اندركاران طرح وتشكيل جلسات باسايرادارات وسازمان ها زمينه ي اجراي طرح فراهم گرديده است.

دامنه عمليات

مدرسه                منطقه               استان

زمان بندي اجراي برنامه تاپايان شهريور

ارسال شيوه نامه ها به مناطق ومدارس قبل ازآغاز سال تحصيلي89/88

پيشينه ياچشم اندازاجراي برنامه

درسال هاي قبل

درسال آينده

اجراشده است

اجراخواهد شد

جمعيت تحت پوشش

كليه مدارس ابتدايي بخصوص مدارس حاشيه راه ها

سايراطلاعات تكميلي

 

 

7

 

 

به نام خدا

طرح ها وبرنامه هاي گروه آموزش وپرورش پيش دبستاني وابتدايي درسال 89/88

عنوان برنامه

اجراي طرح مكمل وفوق برنامه

ضرورت اجراي برنامه

محتواي كتاب هاوبرنامه هاي درسي مدارس نمي تواندجوابگوي نيازهاي محلي ومنطقه اي فراگيران باشد.بنابراين فعاليت هاي مكمل وفوق برنامه كاستي فوق راجبران مي كندتوليدموادآموزشي توسط معلمان ودانش آموزان ازنكات خوب طرح مي باشد.

اهداف برنامه

- ايجاديادگيري موثرواثربخش

- بهره گيري ازكليه امكانات درفرايندياددهي- يادگيري

- ايجادارتباط بين محتواي دروس و واقعيت هاي زندگي

- ايجادارتباط بين مطالب نظري وعملي

شرح اجمالي برنامه

ابلاغ رستورالعمل به شهرستان ها ومناطق وبرگزاري جلسه توجيهي براي عوامل اجرايي ودرنهايت ارزشيابي درفعاليت هاي اجراشده درمدارس

دامنه عمليات

مدرسه                منطقه               استان

زمان بندي اجراي برنامه تاپايان شهريور

اجرادرمدارس ازمهرماه87

پيشينه ياچشم اندازاجراي برنامه

درسال هاي قبل

درسال آينده

اجراشده است

اجراخواهدشد

جمعيت تحت پوشش

كليه دانش آموزان ابتدايي

سايراطلاعات تكميلي

 

 

 

 8

 

به نام خدا

طرح ها وبرنامه هاي گروه آموزش وپرورش پيش دبستاني وابتدايي درسال 89/88

عنوان برنامه

مسابقه خط تحريري پايه دوم ابتدايي

ضرورت اجراي برنامه

باتوجه به تغييرات اساسيي كه دركتاب هاي فارسي (بخوانيم وبنويسيم) درچندسال گذشته به وجود آمده وتغييررويكردي كه در شيوه ي نگارش وخط دراين كتاب ها ايجادشده ، مي طلبدنوشتن دراين مقطع موردتوجه خاص قرارگيرد.

اهداف برنامه

- ايجادانگيزه دردانش آموزان جهت توجه به زيبا نويسي

- شناسايي دانش آموزان مستعد وايجادزمينه جهت شركت دركلاس هاي تخصصي

- ايجادزمينه مناسب جهت توجه بيشترهمكاران به اهداف كتاب درسي بخوانيم وبنويسيم

شرح اجمالي برنامه

باارسال شيوه نامه به مناطق وشهرستان ها واطلاع مديران مدارس ، مسابقه درمدرسه بين دانش آموزان پايه دوم برگزارسپس نفرات برتر هرمدرسه به مرحله شهرستان يا منطقه راه مي يابد.درنهايت به صورت متمركزازبرگزيدگان آزمون به عمل مي آيدونفرات اول تاسوم موردتقديرقرارمي گيرند.

دامنه عمليات

مدرسه                منطقه               استان

زمان بندي اجراي برنامه تاپايان شهريور

بهمن واسفند87

پيشينه ياچشم اندازاجراي برنامه

درسال هاي قبل

درسال آينده

اجراشده است

اجراخواهدشد

جمعيت تحت پوشش

كليه دانش آموزان پايه دوم استان

سايراطلاعات تكميلي

 

 

  

9

 

به نام خدا

طرح ها وبرنامه هاي گروه آموزش وپرورش پيش دبستاني وابتدايي درسال 89/88

عنوان برنامه

هميارپليس

ضرورت اجراي برنامه

باتوجه به افزايش وسايل نقليه درسطح جامعه وبه منظورنهادينه كردن مهارت هاي فردي واجتماعي موردنياز دانش آموزان درزندگي روزمره ودرجهت فرهنگ سازي وارتقاء انضباط اجتماعي وكاهش ضايعات حاصل ازسوانح رانندگي اجراي طرح هميارپليس راهورضرورت دارد

اهداف برنامه

- ارتقاء سطح فرهنگ ايمني وترافيك وتقويت انضباط اجتماعي دربين دانش آموزان واولياي آن ها

- تقويت روحيه ي مسئوليت پذيري ، خودباوري واعتمادبه نفس دردانش آموزان

- آموزش واشنايي دانش آموزان باموارد ايمني وترافيك

- كاهش تخلفات رانندگي وبه تبع آن كاهش تلفات انساني وضررهاي مادي حاصل ازسوانح رانندگي

- آموزش دانش آموزان دوره ابتدايي براي آشنايي بامقررات راهنمايي ورانندگي

 

شرح اجمالي برنامه

اين طرح به منظورارتقاء مهارت هاي زندگي واجتماعي موردنيازدانش آموزان به ويژه آشنا نمودن دانش آموزان بامقررات راهنمايي ورانندگي ورعايت قوانين راهنمايي ازوسايل نقليه ي شخصي درسفرهاي درون وبرون شهري داخل كشوردرمدارس ابتدايي به اجرادرمي آيد. وبرنامه ريزي ، اجراونظارت برعهده شوراي مدرسه مي باشد.

دامنه عمليات

مدرسه                منطقه               استان

زمان بندي اجراي برنامه نوروز88

 

پيشينه ياچشم اندازاجراي برنامه

درسال هاي قبل

درسال آينده

اجراشده است

اجرامي شود

جمعيت تحت پوشش

طرح مذكوردرسال قبل درتعدادي ازمدارس مناطق اجراشده وحدود1200 نفرازدانش آموزان توسط مأموران پليس راهنمايي ورانندگي ناجاآموزش داده شدوطرح نوروزماه به مدت يك ماه اجراشد ودركل كشورباكاهش 40/10درصدي تلفات وجراحات نسبت به سال هاي قبل شده است.

(تمام دانش آموزان ابتدايي استان )

سايراطلاعات تكميلي

 

10

 به نام خدا

طرح ها وبرنامه هاي گروه آموزش وپرورش پيش دبستاني وابتدايي درسال 89/88

عنوان برنامه

طرح كانون مدرسه

ضرورت اجراي برنامه

در راستاي  توجه ويژه به مسائل تربيتي وپرورشي وگسترش خلاقيت درسطح             برنامه هاي آموزشي مدارس طرح كانون مدرسه درقالب هاي متنوع وجذاب فرهنگي هنري باسبك وشيوه اي نوين فرا مي گيرند.

اهداف برنامه

- ايجادزمينه خلاقيت ونوآوري دردانش آموزان

- ايجادزمينه مناسب براي تقويت مهارت هاي فرديواجتماعي دانش آموزان

- تقويت وبهبود فعاليت هاي فوق برنامه مدارس

- گسترش آموزش هاي غيرمستقيم درسطح مدارس

شرح اجمالي برنامه

طرح كانون مدرسه درجهت استفاده بهينه ازظرفيت هاي موجود درفضاي آموزشي ، بين مراكز فرهنگي هنري ومدارس صورت مي پذيرد وطي آن دانش آموزان             مقطع ابتدايي درقالب يك برنامه مشخص ، هدفمندوازپيش تعيين شده درمراكز فرهنگي هنري كانون حضورپيدا مي كنند.

دامنه عمليات

مدرسه                منطقه               استان

زمان بندي اجراي برنامه تاپايان شهريور

درطول سال تحصيلي

پيشينه ياچشم اندازاجراي برنامه

درسال گذشته

درسال آينده

اجراشده است

اجرا مي شود

جمعيت تحت پوشش

بادرنظرگرفتن شرايط اياب وذهاب مدرسه تا كانون ، 176 كلاس دراستان به اجرا درآمده است.

سايراطلاعات تكميلي

اين طرح كاملاً اختياري مي باشد وهيچگونه اجباري درحضوردانش آموزدركانون وجودندارد.

11

 

به نام خدا

طرح ها وبرنامه هاي گروه آموزش وپرورش پيش دبستاني وابتدايي درسال 89/88

عنوان برنامه

آموزش آداب ومهارت هاي زندگي اسلامي (طرح كرامت)

ضرورت اجراي برنامه

درنظام آموزش وپرورش ، تأكيدصرف بر برنامه درسي وموضوع هاي درسي               نمي توان نيازهاي دانش آموزان وجامعه را مرتفع نمود بنابراين بااجراي طرح كرامت توسط مربيان ودانش آموزان دررفع نيازهاي اخلاقي ، اجتماعي دسترسي به           مهارت هاي زندگي به دانش آموزان كمك مي شود.

اهداف برنامه

- ايجادزمينه جهت رشد فضايل اخلاقي ودانش آموزان

- ايجادزمينه جهت رشدمهارت هاي زندگي اجتماعي

- تقويت بينش ومهارت دانش آموزان متناسب باآموزه هاي ديني

شرح اجمالي برنامه

اين طرح توسط مربيان ودانش آموزان درطول سال تحصيلي دركناربرنامه درسي وموضوعات درسي ازطريق فعاليت هايي               ازقبيل قصه گويي ، شعر ، نقاشي و... مهارت هاي موردنيازدانش آموزان به منظورتوسعه بينش وقابليت هاي كرامتي متناسب باآموزه هاي ديني وپويايي فرآيند ياددهي- يادگيري است.

دامنه عمليات

مدرسه                منطقه               استان

زمان بندي اجراي برنامه تاپايان شهريور

درطول سال تحصيلي همزمان با تدريس موضوعات درسي به اجرا در مي آيد.

پيشينه ياچشم اندازاجراي برنامه

درسال هاي گذشته

درسال آينده

اجراشده است

اجرا مي شود

جمعيت تحت پوشش

بااختيارمناطق تابعه حدود30 درصددانش آموزان به اجرادرمي آيد.

سايراطلاعات تكميلي

محدويت جهت اجراي طرح وجودندارد

 

12

 

 به نام خدا

طرح ها وبرنامه هاي گروه آموزش وپرورش پيش دبستاني وابتدايي درسال 89/88

عنوان برنامه

جشن آغازقرآن اول ابتدايي

ضرورت اجراي برنامه

باتوجه به اهميت وارزش جايگاه قرآن درزندگي فردي واجتماعي ، ونقش آن درتربيت نسلي پويا ، متدين وكارآمد براي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران ضروري است تادرفرآيند برنامه هاي آموزشي وپرورشي كشور موقعيت هاي ويژه وروش هاي جذاب ومطلوب به منظورانس بيشترباقرآن كريم به اجرادرآيد.

اهداف برنامه

- ايجادانگيزه به منظورانس بيشترباقرآن كريم دردانش آموزان پايه اول ابتدايي

- ايجادموقيت هاي خاص جهت انس باقرآن دربين دانش آموزان

- شناخت اهميت وارزش جايگاه قرآن درزندگي فردي واجتماعي

شرح اجمالي برنامه

درراستاي برگزاري جشن آغازتدريس قرآن درپايه اول ابتدايي ، به صورت سراسري درروز جهاني كودك دركل مدارس ابتدايي استان به طورهمزمان به اجرا درمي آيد.

دامنه عمليات

مدرسه                منطقه               استان

زمان بندي اجراي برنامه تاپايان شهريور

درمهرماه همزمان باروزجهاني كودك

پيشينه ياچشم اندازاجراي برنامه

درسال گذشته

درسال آينده

اجراشده است

اجرامي شود

جمعيت تحت پوشش

دانش آموزان پايه اول استان

سايراطلاعات تكميلي

 

 

 

13

  

به نام خدا

طرح ها وبرنامه هاي گروه آموزش وپرورش پيش دبستاني وابتدايي درسال 89/88

عنوان برنامه

پروازانديشه هاپايه سوم ابتدايي

ضرورت اجراي برنامه

در راستاي كيفيت بخشي آموزش ويادگيري پايدار، فعاليت ، تجارب ، اطلاعات وآموخته هاي قبلي دانش آموزمي تواندمحتواي آموزشي را  غني ترسازد. براي تحقق اين اهداف لازم است بابرگزاري مسابقات علمي زمينه ي مناسبي فراهم ساخت تادانش آموزان درخصوص   مطالب علمي بيشتر وبهترفكركنندواظهارنظرنمايند.

اهداف برنامه

- بالابردن سطح خلاقيت ، ابتكاروتخيل دردانش آموزان

- ايجادانگيزه جهت تفكردرموردمسائل مذهبي

- مشاركت دانش آموزان درفعاليت هاي يادگيري

- تقويت حس كنجكاوي دردانش آموزان

شرح اجمالي برنامه

دركتاب هديه هاي آسمان كه مطالب درقالب داستان هاي تفكربرانگيز وانديشه مدار آمده است .باطرح چنين سئوالاتي مي توان دانش آموزان را به فعاليت واداشت.كه آزادانه افكار ، علائق وايده هاي خودرابروزداده وآن رادرمعرض قضاوت ديگران قراردهد.

دامنه عمليات

مدرسه                منطقه               استان

زمان بندي اجراي برنامه تاپايان شهريور

بهمن واسفند

پيشينه ياچشم اندازاجراي برنامه

درسال گذشته

درسال آينده

اجراشده است

اجرامي شود

جمعيت تحت پوشش

كليه دانش آموزان پايه سوم ابتدايي استان

سايراطلاعات تكميلي

 

14 

 

به نام خدا

طرح ها وبرنامه هاي گروه آموزش وپرورش پيش دبستاني وابتدايي درسال 89/88

عنوان برنامه

چاپ دفتربرنامه سالانه

ضرورت اجراي برنامه

وظيفه مديرتصميم گيري است. لازمه ي تصميم گيري درست ، برنامه ريزي صحيح است وبرنامه شامل مجموعه اي ازارقام واعدادمي باشد كه به عنوان مرجعي براي انجام دادن كارها وارزشيابي فعاليت هاي سالانه ، ماهانه وروزانه مورداستفاده قرارمي گيرد.

اهداف برنامه

- فعال نمودن مديران

- انسجام دادن به فعاليت مديران

- تسهيل درروند ارزشيابي كارمديران

- ضرورت توجه به فرآيندبرنامه ريزي درفعاليت مديران

شرح اجمالي برنامه

ازآنجايي كه مديران مي بايست طبق برنامه فعاليت هاي مديريتي خودرا انجام دهندودر راستاي نيل به اهداف فوق كارشناسان آموزش وپرورش پيش دبستاني وابتدايي،  اقدام به تهيه وچاپ دفتربرنامه سالانه وثبت جلسات كرده است.

دامنه عمليات

مدرسه                منطقه               استان

زمان بندي اجراي برنامه تاپايان شهريور

شهريور

پيشينه ياچشم اندازاجراي برنامه

سال گذشته

سال آينده

اجراشده

اجرامي شود

جمعيت تحت پوشش

كليه مدارس ابتدايي استان

سايراطلاعات تكميلي

 

15 

 به نام خدا

طرح ها وبرنامه هاي گروه آموزش وپرورش پيش دبستاني وابتدايي درسال 89/88

عنوان برنامه

چاپ دفاترثبت شاخص

ضرورت اجراي برنامه

ازآن جايي كه مجموعه فعاليت هاي معلمين ودانش آموزان مي بايست جهت پيشبرداهداف آموزشي براساس روندمنطقي ثبت گردد تابه نقاط ضعف وقوت فعاليت هاي آموزشي وپرورشي پي بردودرصددبرطرف كردن ضعف ها وتقويت نقاط قوت پرداخت.

اهداف برنامه

- انسجام درامرفعاليت هاي آموزشي وپرورشي

- شناسايي نقاط ضعف جهت اصلاح آن ها

- ثبت نمرات براي ارزشيابي مستمر

شرح اجمالي برنامه

در راستاي ثبت فعاليت هاي آموزشي وپرورشي درطول سال تحصيلي به صورت مستمروارزشيابي ازفعاليت ها وتجزيه وتحليل نتايج آن جهت رسيدن به اهداف موردنظرگروه پيش دبستاني وابتدايي اقدام به چاب دفاترثبت شاخص نموده است.

دامنه عمليات

مدرسه                منطقه               استان

زمان بندي اجراي برنامه تاپايان شهريور

شهريورماه

پيشينه ياچشم اندازاجراي برنامه

سال گذشته

سال آينده

اجراشده است

اجرامي شود

جمعيت تحت پوشش

كليه كلاس هاي مدارس ابتدايي استان

سايراطلاعات تكميلي

 

16

  

به نام خدا

طرح ها وبرنامه هاي گروه آموزش وپرورش پيش دبستاني وابتدايي درسال 89/88

عنوان برنامه

طرح تجهيزمدارس ابتدايي

ضرورت اجراي برنامه

پيشرفت علم وفن آوري وبه خدمت گرفتن آن درامرآموزش وعميق شدن آموزش وپرورش باتجهيزات آموزشي ، آموزش را تسهيل وغنا     مي بخشد. ضروري است كه مدارس درحدامكان ازاين گونه امكانات         بهره مندگردند.

اهداف برنامه

- تجهيزمدارس

- استفاده دانش آموزان ازامكانات آموزشي

- ارتقاء كيفيت آموزش درمدارس ابتدايي

شرح اجمالي برنامه

تجهيزات مناسب كمك شاياني به امرآموزش وپرورش مي كنند. هرچنداين وسايل مناسب ترباشند آموزش را آسانتركرده وفعاليت هاي آموزشي عموميت وتعميق مي دهند.دراين راستا گروه آموزش وپرورش پيش دبستاني وابتدايي باتوجه به اولويت تعداداقدام به تجهيزمدارس نموده است.

دامنه عمليات

مدرسه                منطقه               استان

زمان بندي اجراي برنامه تاپايان شهريور

درطول سال تحصيلي

پيشينه ياچشم اندازاجراي برنامه

سال گذشته

سال آينده

اجراشده است

اجرامي شود

جمعيت تحت پوشش

كليه مدارس ابتدايي استان

سايراطلاعات تكميلي

 

17

  

به نام خدا

طرح ها وبرنامه هاي گروه آموزش وپرورش پيش دبستاني وابتدايي درسال 89/88

عنوان برنامه

طرح ارتقاء برنامه آموزش قرآن درپايه سوم وچهارم ابتدايي

ضرورت اجراي برنامه

مهمترين مأموريت آموزش وپرورش فراهم نمودن زمينه هاي لازم جهت دستيابي به اهداف تعليم وتربيت اسلامي براي آحادجامعه است. آموزش قرآن كريم ، به منظورانس وارتباط دائمي وبهره مندي مادام العمرازآموزه هاي حيات بخش آن ، جايگاه ويژه اي درنظام تعليم وتربيت اسلامي دارد.باتوجه به نكات فوق طرحي كه بتواندتميدات لازم براي تحقق موردفوق اجراي طرح ضروري است.

اهداف برنامه

- ايجادتوانايي روخواني سوره ها وعبارات قرآني كتاب درسي

- آشنايي باآموزه هاوپيام هاي قرآني

- قرائت زيباي برخي سوره هاي قرآني

شرح اجمالي برنامه

طرح فوق در30 درصدازدانش آموزان مناطق 14گانه ، شامل: ايلام، دهلران وبدره جهت نيل به بخش اهداف اعتقادي (بندهفتم اهداف كلي وزارت آموزش وپرورش دردوره ابتدايي ) اجراگرديده است.

دامنه عمليات

مدرسه                منطقه               استان

زمان بندي اجراي برنامه تاپايان شهريور

درطول سال تحصيلي

پيشينه ياچشم اندازاجراي برنامه

سال گذشته

سال آينده

درپايه سوم اجراشده

درپايه هاي سوم وچهرم اجرامي شود

جمعيت تحت پوشش

دانش آموزان پايه هاي سوم وچهارم ابتدايي

سايراطلاعات تكميلي

 

 

18

 به نام خدا

طرح ها وبرنامه هاي گروه آموزش وپرورش پيش دبستاني وابتدايي درسال 89/88

عنوان برنامه

اجراي ارزشيابي توصيفي دركلاس هاي اول و30درصدكلاس هاي دوم ابتدايي

ضرورت اجراي برنامه

يافته هاي جديدعلمي وتحول درنيازهاي افرادبه ويژه دانش آموزان وانتظارات ازنظام آموزشي ايجاب مي نمايدكه كاركردهاي آن دستخوش دگرگوني شود.تغييردرنظام ارزشيابي تحصيلي- تربيتي ازجمله اين موارداست كه شوراي عالي آموزش وپرورش طي مصوبه 769اجراي آن رادريك روند 5ساله موردتأييدقرارداده است.

اهداف برنامه

- بهبودكيفيت فرايندياددهي- يادگيري

- حذف حاكميت نمره گرايي

- ارتقاي بهداشت رواني دانش آموزان

- توجه به تمام ابعادوجودي دانش آموزان

شرح اجمالي برنامه

درراستاي تغييرنظام آموزشي، نوع ارزشيابي تحصيلي نيزبه تبع آن متحول گشته وبه مرورارزشيابي كمي جاي خودرابه ارزشيابي توصيفي مي دهد.دراين خصوص سال گذشته در30درصدازكلاس هاي اول وسال جاري دركليه كلاس هاي پايه اول ابتدايي اجرا مي شود.

دامنه عمليات

مدرسه                منطقه               استان

زمان بندي اجراي برنامه تاپايان شهريور

معرفي مدرسين به وزارت، تشكيل جلسه هماهنگي بامدرسين،برگزاري كلاس هاي آموزشي براي آموزگاران ومديران ومعاونين مدارس، تشكيل كارگاه بازآموزي ، چاپ پوشه كاروتوزيع بين مناطق

پيشينه ياچشم اندازاجراي برنامه

سال گذشته

سال آينده

اجراشده

اجرامي شود

جمعيت تحت پوشش

كليه دانش پايه اول ابتدايي و30درصدپايه دوم

سايراطلاعات تكميلي

 

 

19

 

به نام خدا

طرح ها وبرنامه هاي گروه آموزش وپرورش پيش دبستاني وابتدايي درسال 89/88

عنوان برنامه

تشكيل كلاس هاي يك ماهه آمادگي درمناطق دوزبانه

ضرورت اجراي برنامه

باتوجه به اينكه هم اكنون امكانات كشور درحدتوسعه دوره آمادگي درهمه ي مناطق نيست ونظربه نقش آموزش هاي پيش دبستاني درجهت آمادسازي كودكان براي ورود دوره ابتدايي خصوصأ درمناطقي كه گويش هاي غيرفارسي دارندضرورت اجراي برنامه را كاملأ تبيين مي نمايد.

اهداف برنامه

- آشناكردن كودكان بامحيط

- ايجادآمادگي لازم درنوآموزان پايه اول جهت يادگيري زبان فارسي

- آشنايي مقدماتي بامفاهيم رياضي

- آشنايي بامسائل بهداشتي ، قوانين ومقررات و...

شرح اجمالي برنامه

درمناطق محروم دوزبانه كه دوره آمادگي رانگذرانده اندكلاس هاي يك ماهه آمادگي به مدت 6 ساعت در20 روزهر روز 3ساعت از31/5/88لغايت 24/6/88 به تعداد98كلاس برگزارمي شود.

دامنه عمليات

مدرسه                منطقه               استان

زمان بندي اجراي برنامه تاپايان شهريور

برنامه ريزي براي تشكيل كلاس هاواخذآمارتا15تيرماه88 ،چاپ كتاب وتوزيع آن بين مناطق تا15مردادماه 88، اجراي كلاس ها از31/5/88لغايت 24/6/88به مدت 20روز، بازديدازكلاس ها درحين اجرا،جمع بندي گزارش نهايي تشكيل كلاس ها واعلام به وزارت تاپايان مهر

پيشينه ياچشم اندازاجراي برنامه

سال گذشته

سال آينده

اجراشده

اجرامي شود

جمعيت تحت پوشش

تعداد1301 نوآموزدر98 كلاس ودر12منطقه آموزشي اجرا مي گردد

سايراطلاعات تكميلي

كتاب راهنماي مربي وكتاب كارنوآموزان چاپ وبه صورت رايگان دراختيارمناطق قرارمي گيرد.

 

20 

به نام خدا

طرح ها وبرنامه هاي گروه آموزش وپرورش پيش دبستاني وابتدايي استان ايلام  درسال 89-88

عنوان برنامه

درمحضرقرآن

ضرورت اجراي برنامه

طرح درمحضرقرآن راهي به سوي توسعه انس باقرآن كريم وگام موثري دررفع مهجوريت ازقرآن كريم درآموزش وپرورش است.

اهداف برنامه

- ايجادبسترمناسب براي انس باقرآن

- رشدتربيت قرآني ازطريق توسعه سوادقرآني

- تقويت نقش معلمان دوره ي ابتدايي درتحقق اهداف تعليم وتربيت اسلامي

شرح اجمالي برنامه

طرح به صورت دستورالعملي به مدارس ابلاغ گرديدومعلمان وكاركنان علاقمندداوطلبانه به عضويت طرح درآمدند.

دامنه عمليات

مدرسه                منطقه               استان

زمان بندي اجراي برنامه تاپايان شهريور

درطول سال تحصيلي 89- 88

پيشينه ياچشم اندازاجراي برنامه

سال گذشته

سال آينده

اجراشده

اجرامي شود

جمعيت تحت پوشش

كليه كاركنان آموزش وپرورش مي تواننددرطرح شركت نمايند. درسال تحصيلي 89-88 اجرا خواهد شد.

سايراطلاعات تكميلي

 

 

21

 

 به نام خدا

طرح ها وبرنامه هاي گروه آموزش وپرورش پيش دبستاني وابتدايي  استان ايلام درسال 89-88

عنوان برنامه

بازديدمنظم ازمدارس

ضرورت اجراي برنامه

در راستاي كيفيت بخشي به امورآموزشي وپرورشي مدارس لازم است به صورت منظم ازمدارس تحت تصدي بازديد به عمل آيدوكم وكيف چگونگي امورآموزشي وپرورشي موردارزيابي قرارگيردودرجهت رفع نقاط ضعف پيش بيني لازم صورت گيرد.

 

اهداف برنامه

- شناسايي نقاط قوت وضعف مدارس

- ايجادبسترمناسب جهت رفع نواقص احتمالي

- نظارت برروش تدريس معلمان

- نظارت بر روش ارزشيابي تحصيلي ازدانش آموزان

- نظارت بر زمان تشكيل كلاس ها براساس برنامه مدون ومنظم هفتگي

شرح اجمالي برنامه

به منظورارتباط تنگاتنگ بامدارس ، معلمان ودانش آموزان درآغازسال تحصيلي برنامه منظم ومدون باهمكاري سايركارشناسان سازمان تنظيم ودرطول سال تحصيلي براساس برنامه ازمدارس نظارت وبازديد بعمل مي آيد ازمحاسن طرح بازديد ازتمام مناطق ومدارس وشناسايي امكانات ووسايل موردنيازمناطق ورعايت عدالت آموزشي.

دامنه عمليات

مدرسه                منطقه               استان

زمان بندي اجراي برنامه تاپايان شهريور

درطول سال تحصيلي

پيشينه ياچشم اندازاجراي برنامه

سال گذشته

سال آينده

اجراشده است

اجرا مي شود

جمعيت تحت پوشش

تمام مدارس مناطق 14 گانه اعم ازروستايي ، عشايري ، شهري ودولتي وغير دولتي

سايراطلاعات تكميلي

 

22

  

به نام خدا

طرح ها وبرنامه هاي گروه آموزش وپرورش پيش دبستاني وابتدايي استان ايلام درسال 89-88

عنوان برنامه

ارزيابي عملكردواحدهاي آموزشي

ضرورت اجراي برنامه

لازم است هرساله مدارس تحت اقدام توسط كارشناسان مورد ارزيابي قرارگيرندومدارس برترشناسايي وموردتقديرواقع شوندودرجهت برطرف نمودن نقاط ضعف مدارس اقدامات لازم به اجرا درآيد.

 

اهداف برنامه

- ايجادزمينه رقابت سالم بين مدارس

- ارزيابي منظم وهدفمندازعملكرد مدارس

- وحدت رويه درارزيابي مدارس

- پرهيزازروزمرگي ، تقويت خلاقيت ونوآوري

شرح اجمالي برنامه

به منظورشناسايي نقاط قوت وضعف مدارس تحت تصدي هرسالنه طرح ارزيابي عملكردازمدارس به عمل ميآيد اين طرح دردومرحله به اجرادرمي آيدمرحله اول تمام مدارس مناطق توسط كارشناسان منطقه ارزيابي مي گرددودرمرحله دوم توسط كارشناسان سازمان حدود10 درصدمدارس مناطق موردارزيابي قرار مي گيرد.

دامنه عمليات

مدرسه                منطقه               استان

زمان بندي اجراي برنامه تاپايان شهريور

درطول سال تحصيلي مرحله اول ماه هاي بهمن واسفندومرحله دوم درماه هاي ارديبهشت وخرداد

پيشينه ياچشم اندازاجراي برنامه

سال گذشته

سال آينده

اجراشده است

اجرامي شود

جمعيت تحت پوشش

درمرحله اول تمام مدارس ودرمرحله دوم 10درصدمدارس برتر مناطق

سايراطلاعات تكميلي

 

 

 

23

  

به نام خدا

طرح ها وبرنامه هاي گروه آموزش وپرورش پيش دبستاني وابتدايي استان ايلام درسال 89-88

عنوان برنامه

ارزيابي عملكرد واحد هاي اداري

ضرورت اجراي برنامه

لازم است هرساله كارشناسان  آموزش ابتدايي مناطق توسط گروه ابتدايي استان مورد ارزيابي قرار گيرند و ضمن شناسايي نيروهاي فعال ، زمينه مناسب براي رفع مشكلات و نواقص و تبادل تجربيات فراهم شود.

 

اهداف برنامه

- ايجادزمينه رقابت سالم بين مناطق

- ارزيابي منظم وهدفمندازعملكرد كارشناسان

- وحدت رويه درارزيابي مناطق

- پرهيزازروزمرگي ، تقويت خلاقيت ونوآوري

شرح اجمالي برنامه

به منظورشناسايي نقاط قوت وضعف كارشناسان هرساله طرح ارزيابي عملكرد اجرا مي شود. اين طرح در مرداد ماه هر سال توسط گروه ابتدايي استان از مناطق آموزشي به عمل مي آيد.

دامنه عمليات

                منطقه               استان

زمان بندي اجراي برنامه تاپايان شهريور

ضمن ارسال موارد مورد ارزيابي ، در مرداد ماه همه مناطق مورد بازديد و ارزيابي قرار خواهند گرفت .

پيشينه ياچشم اندازاجراي برنامه

سال گذشته

سال آينده

اجراشده است

اجرامي شود

جمعيت تحت پوشش

تمام مناطق استان

سايراطلاعات تكميلي

 

 

24

 

 به نام خدا

طرح ها وبرنامه هاي گروه آموزش وپرورش پيش دبستاني وابتدايي استان ايلام درسال 89-88

عنوان برنامه

برگزاري كارگاه هاي آموزشي

ضرورت اجراي برنامه

باتوجه به اينكه تشكيل كلاس هاي ضمن خدمت براي معلمان بامشكلات خاصي روبرو است . درجهت افزايش سطح آگاهي معلمان درطول سال تحصيلي در راستاي امورآموزشي كارگاه هاي آموزشي درزمينه هاي مختلف ازجمله علوم تجربي ، ارزشيابي توصيفي ، آزمايشگاه و... برگزارمي گردد.

اهداف برنامه

- افزايش سطح علمي وآگاهي معلمان

- ايجادزمينه جهت تبادل نظروتجربيات همكاران

- تقويت روحيه نوآوري و خلاقيت وارائه آن

شرح اجمالي برنامه

هرساله ازطريق سازمان در راستاي غني كردن روش هاي نوين تدريس براي معلمان كارگاه هاي آموزشي برگزارمي گردد. دراين كارگاه ها زمينه تبادل تجربيات آموزشي فراهم مي شودومعلمان باتجربيات علمي وعملي هم آشنا مي شود.

دامنه عمليات

مدرسه                منطقه               استان

زمان بندي اجراي برنامه تاپايان شهريور

درطول سال تحصيلي

پيشينه ياچشم اندازاجراي برنامه

سال گذشته

سال آينده

اجراشده است

اجرامي شود

جمعيت تحت پوشش

تمام معلمان ومديران ابتدايي بااولويت بندي مسائل آموزشي

سايراطلاعات تكميلي

 

                

 

25 

به نام خدا

طرح ها وبرنامه هاي گروه آموزش وپرورش پيش دبستاني وابتدايي درسال 89/88

عنوان برنامه

آموزش مربيان پيش دبستاني ازطريق ممكتب القرآن كريم

ضرورت اجراي برنامه

باتوجه به افزايش كلاس هاي دوره پيش دبستاني وكمبودنيروي انساني متخصص براي اين دوره، لازم است ازمعلمان مازاد دوره ابتدايي ويانيروي آزادتعدادي به عنوان مربي دوره پيش دبستاني به كارگيري شود.درجهت آموزش اين مربيان مي بايست دوره هاي ضمن خدمت رابگذرانند.

اهداف برنامه

- آشنا نمودن مربيان باروش هاي خاص دوره پيش دبستاني

- آشنا نمودن نوآموزان با قرآن ازآغازورودبه مرحله ياددهي- يادگيري

- توجه به رويكرداصل آموزش قرآن

- آماده ساختن نوآموزان ازهمه جوانب جهت ورودبه دبستان

شرح اجمالي برنامه

در راستاي اصل انس باقرآن وآموزش آن ازطريق حروف الفبا وكتب تدريس شده توسط موسسه مكتب القرآن كريم به نوآموزان ، لازم است مربيان دوره پيش دبستاني برگزاري دوره هاي آموزش ضمن خدمت ضروري است. اين طرح سال گذشته باشركت حدود 40 نفربراي مربيان شهرستان ايلام به اجرادرآمد.درسال جاري هم درنظراست 70 درصدازمربيان ، كلاس هاي دوره پيش دبستاني تحت پوشش باروش مكتب القرآن آموزش داده شود.

دامنه عمليات

مدرسه                منطقه               استان

زمان بندي اجراي برنامه تاپايان شهريور

درطول سال تحصيلي

پيشينه ياچشم اندازاجراي برنامه

سال گذشته

سال آينده

اجراشده است

اجرامي شود

جمعيت تحت پوشش

حدود70 درصدمربيان وكلاس هاي پيش دبستاني

سايراطلاعات تكميلي

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گزارش تخلف
بعدی